رایزر مرطوب آتش نشانی رشت , رایزر مرطوب آتش نشانی گیلان